Skip to main content
Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine 8/2023

15.02.2023 | Literature Research

Approach to Assess Adequacy of Acupuncture in Randomized Controlled Trials: A Systematic Review

verfasst von: Lan-jun Shi, Zi-yu Tian, Xiao-yi Hu, Wen-cui Xiu, Rui-min Jiao, Xiang-yu Hu, Nicola Robinson, Wei-juan Gang, Xiang-hong Jing

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine | Ausgabe 8/2023

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Approach to Assess Adequacy of Acupuncture in Randomized Controlled Trials: A Systematic Review
verfasst von
Lan-jun Shi
Zi-yu Tian
Xiao-yi Hu
Wen-cui Xiu
Rui-min Jiao
Xiang-yu Hu
Nicola Robinson
Wei-juan Gang
Xiang-hong Jing
Publikationsdatum
15.02.2023
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine / Ausgabe 8/2023
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-023-3691-3

Weitere Artikel der Ausgabe 8/2023

Chinese Journal of Integrative Medicine 8/2023 Zur Ausgabe