Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 11/2018

Ausgabe 11/2018

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

12.04.2018 | Feature Article | Ausgabe 11/2018

Tackling Osteoarthritic Knee Pain with Electroacupuncture

Jun Chen, Xian-xiang Liu

12.04.2018 | Feature Article | Ausgabe 11/2018

Essence of “Shen (Kidney) Controlling Bones”: Conceptual Analysis Based on Hypothalamic-Pituitary-Adrenal-Osteo-Related Cells Axis

Tao-tao Xu, Hong-ting Jin, Pei-jian Tong

27.06.2018 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Hot Compress with Chinese Herbal Salt Packets Reducing PICC Catheter Complications: A Randomized Controlled Trial

Xiao-fei Wu, Ya-juan Yu, Ling-mei Ying, Wei-fen Tan, Xiao-yan Zhan, Ling-cong Wang

31.07.2018 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Efficacy of Xuebijing Injection (血必净注射液) on Cardiopulmonary Bypass-Associated Pulmonary Injury: A Prospective, Single-center, Randomized, Double Blinded Trial

Wei Gao, Na Li, Xiao-guang Cui

11.12.2017 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Electroacupuncture Stimulation of Language-Implicated Acupoint Tongli (HT 5) in Healthy Subjects: An fMRI Evaluation Study

Lin-ling Li, Xiao-wu Liu, Fang Wu, Dong-chang Tong, Li-ping Ye, Hong-xing Tao, Peng Liu, Yun-hai Qiu, Wan-zhang Yang

15.01.2018 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Wet Cupping Therapy Improves Local Blood Perfusion and Analgesic Effects in Patients with Nerve-Root Type Cervical Spondylosis

Xiang-wen Meng, Ying Wang, Sheng-ai Piao, Wen-tao Lv, Cheng-hui Zhu, Ming-yuan Mu, Dan-dan Li, Hua-peng Liu, Yi Guo

08.08.2018 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Acanthopanax senticosus Protects Structure and Function of Mesencephalic Mitochondria in A Mouse Model of Parkinson’s Disease

Shu-min Liu, Xu-zhao Li, Shuai-nan Zhang, Zhi-ming Yang, Ke-xin Wang, Fang Lu, Chong-zhi Wang, Chun-su Yuan

08.08.2018 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Effects of Flower Buds Extract of Tussilago farfara on Focal Cerebral Ischemia in Rats and Inflammatory Response in BV2 Microglia

Ji Hye Hwang, Vinoth R. Kumar, Seok Yong Kang, Hyo Won Jung, Yong-Ki Park

15.01.2018 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Balancing Effect of Biejiajian Oral Liquid (鳖甲煎口服液) on ACE-Ang II-AT1R Axis and ACE2-Ang-(1–7)-Mas Axis in Rats with CCl4-Induced Hepatic Fibrosis

Xiao-ya Li, Yan Peng, Xia-wei Bu, Jia Yao, Li Yao

15.01.2018 | Original Article | Ausgabe 11/2018

Ethanol Extract of Lycopodium serratum Thunb. Attenuates Lipopolysaccharide-Induced C6 Glioma Cells Migration via Matrix Metalloproteinase-9 Expression

Ju-Yeon Park, Hyuck Kim, Dong-Woo Lim, Jai-Eun Kim, Won-Hwan Park, Sun-Dong Park

31.07.2018 | Clinical Experience | Ausgabe 11/2018

Chinese Medicine Yishen Jiangu Granules (益肾健骨颗粒) on Aromatase Inhibitor-Associated Musculoskeletal Symptoms

Xing Zhang, Nan Peng, Ming-wei Yu, Gan-lin Zhang, Xu Sun, Guo-wang Yang, Chen Li, Lin Yang, Xiao-min Wang

08.06.2018 | Review | Ausgabe 11/2018

Innovative Perspectives of Integrated Chinese Medicine on H. pylori

Hui Ye, Zong-ming Shi, Yao Chen, Jing Yu, Xue-zhi Zhang

Aktuelle Ausgaben