Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 11/2021

Inhalt (11 Artikel)

Original Article

Astragaloside IV Attenuates Polymicrobial Sepsis-Induced Cardiac Dysfunction in Rats via IKK/NF-κB Pathway

Xin Huang, Min-zhou Zhang, Bo Liu, Shi-yu Ma, Xin Yin, Li-heng Guo

Original Article

Landscape of Hepatobiliary Adverse Drug Reactions Related to Preparations Containing Psoraleae Fructus and Its Application in Pharmacovigilance

Fei-lin Ge, Ming Niu, Zi-xin Han, Jun-ling Cao, Jia-bo Wang, Zhao-fang Bai, Hai-bo Song, Yu-ming Guo, Xiao-he Xiao

Acupuncture Research

Effectiveness and Safety of Acupoint Application of Guan Xin Su He Pill (冠心苏合丸) for Patients with Chronic Stable Angina Pectoris: A Multi-Center, Randomized Controlled Trial

De-hua Li, Jin Xie, Yu-lan Ren, Hui Zheng, Jun-ling Lyu, Jun-yan Leng, Ling-lin Zhang, Jie Zhang, Hai-long Fan, Fan-rong Liang

Case Report

Endoscopic Partial Thyroidectomy with Acupuncture-Assisted Anesthesia in Futu Point (LI 18): An Innovative Case

Xi-wei Zhang, Gang Liu, Hao Zhang, Li Sha, Lei Du, Jian-ping Huang

Evidence-Based Integrative Medicine

Correlation of Platelet and Coagulation Function with Blood Stasis Syndrome in Coronary Heart Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis

Qi-qi Xin, Xun Chen, Rong Yuan, Ya-hui Yuan, Jia-qi Hui, Yu Miao, Wei-hong Cong, Ke-ji Chen

Review

Regulatory T Cells: A New Target of Chinese Medicine in Treatment of Atherosclerosis

Zhao-ying Liang, Cai-wen Qian, Tao-hua Lan, Qiao-huang Zeng, Wei-hui Lu, Wei Jiang