Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 5/2020

Ausgabe 5/2020

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

01.05.2020 | Feature Article | Ausgabe 5/2020

Chinese Medicine Treatment on Graft-Versus-Host Disease after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Xiao-long Wu, Hai-feng Zhuang, Yan-na Zhao, Xiao-ling Yu, Tie-ying Dai, Rui-lan Gao

10.01.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Adefovir Dipivoxil plus Chinese Medicine in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B Patients: A Randomized Controlled 48-Week Trial

Xiao-ke Li, Ming-xiang Zhang, Feng-zhen Shao, Da-qiao Zhou, Jing-dong Xue, Tie-jun Liu, Xiao-ling Chi, Bing-jiu Lu, Xian-bo Wang, Qin Li, Jun Li, De-wen Mao, Hua-sheng Yang, Hong-zhi Yang, Wen-xia Zhao, Yong Li, Guo-liang Zhang, Yi-ming Zhao, Jian-dong Zou, Meng-yang Liu, Ke-ke Zhang, Xian-zhao Yang, Da-nan Gan, Ying Li, Peng Zhang, Zhi-guo Li, Shuo Li, Yong-an Ye

01.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Arsenic-Containing Qinghuang Powder (青黄散) Is An Alternative Treatment for Elderly Acute Myeloid Leukemia Patients Refusing Low-Intensity Chemotherapy

Teng Fan, Ri-cheng Quan, Wei-yi Liu, Hai-yan Xiao, Xu-dong Tang, Chi Liu, Liu Li, Yan Lv, Hong-zhi Wang, Yong-gang Xu, Xiao-qing Guo, Xiao-mei Hu

09.01.2019 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Linggui Zhugan Decoction (苓桂术甘汤) Inhibits Ventricular Remodeling after Acute Myocardial Infarction in Rats by Suppressing TGF-β1/Smad Signaling Pathway

Liang Wang, Hui Shi, Jin-ling Huang, Shan Xu, Pei-pei Liu

17.10.2018 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Composition of Ophiopogon Polysaccharide, Notoginseng Total Saponins and Rhizoma Coptidis Alkaloids Inhibits the Myocardial Apoptosis on Diabetic Atherosclerosis Rabbit

Zhao-hui Jin, Pu Gao, Zheng-tang Liu, Bing Jin, Guang-yi Song, Tian-yuan Xiang

01.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Combination of Korean Red Ginseng Extract and Hydrogen-Rich Water Improves Spermatogenesis and Sperm Motility in Male Mice

Ja Yoon Ku, Min Jung Park, Hyun Jun Park, Nam Cheol Park, Bo Sun Joo

27.02.2019 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Bear Bile Powder Inhibits Growth of Hepatocellular Carcinoma via Suppressing STAT3 Signaling Pathway in Mice

Hong-wei Chen, A-ling Shen, Li-ya Liu, Jun Peng, Jian-feng Chu

01.08.2019 | Acupuncture Research | Ausgabe 5/2020

Effect and Safety of CX-DZ-II Intelligent Electroacupuncture Therapeutic Instrument for Neck Pain Caused by Cervical Spondylos: Study Protocol for A Randomized Controlled Trial

Zhi-han Chen, Fan-rong Liang, Ming-xiao Yang, De-hua Li, Ya Zhang, Yu-lan Ren

24.05.2019 | Clinical Experience | Ausgabe 5/2020

Topical Delivery of Modified Da-Cheng-Qi Decoction (加味大承气汤) Using Low-Frequency Ultrasound Sonophoresis for Refractory Metastatic Malignant Bowel Obstruction: An Open-Label Single-Arm Clinical Trial

Ai-ping Tian, Yu-kun Yin, Lei Yu, Bo-yan Yang, Ning Li, Jian-ying Li, Zhi-min Bian, Shang-ying Hu, Chun-xiao Weng, Li Feng

09.01.2019 | Academic Exploration | Ausgabe 5/2020

Current Situation and Reconsideration on the Study of Integrated Chinese and Western Medicine Andrology

Bao-fang Jin, Wen-tao Yang, Da-lin Sun, Hong-jun Li

01.05.2020 | Review | Ausgabe 5/2020

Research on Function and Mechanism of Tai Chi on Cardiac Rehabilitation

Duan Cheng, Bo Wang, Qian Li, Yan Guo, Lei Wang

Aktuelle Ausgaben