Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 6/2023

Inhalt (11 Artikel)

Original Article

Meranzin Hydrate Improves Depression-Like Behaviors and Hypomotility via Ghrelin and Neurocircuitry

Ya-lin Liu, Jian-jun Xu, Lin-ran Han, Xiang-fei Liu, Mu-hai Lin, Yun Wang, Zhe Xiao, Yun-ke Huang, Ping Ren, Xi Huang

Original Article

Mechanism of Gentisic Acid on Rheumatoid Arthritis Based on miR-19b-3p/RAF1 Axis

Dou Ding, Qi Zhang, Fu-jia Zeng, Ming-xing Cai, Yuan Gan, Xiao-jun Dong

Original Article

Total Glucosides of Paeony Regulate Immune Imbalance Mediated by Dermal Mesenchymal Stem Cells in Psoriasis Mice

Ming-jun Lei, Fan Bai, Qing-yun Zhang, Qing-qing Yang, Zan Tian

Original Article

Protective Effect and Mechanism of Kuntai Capsule on Angiotensin II -Induced Hypertension in Ovariectomized Rats

Xiao-fen Ge, Sha-sha Li, Yan-hua Liu, Mei-qiu Lu, Hui-na Su, Xin Yang, Xiao-wan Sun

Regulation and Guideline

Characterization and Comparison Analysis of WHO Monographs on Selected Medicinal Plants and ISO Standards of Chinese Materia Medica

Jing-yi Yang, Zhen Sang, Rui Wang, Yan-hong Shi, Yi-ran Huang

Herbal and Botanical Review

Therapeutic Application, Phytoactives and Pharmacology of Tinospora cordifolia: An Evocative Review

Rabiya Ahsan, Anuradha Mishra, Badruddeen Badar, Mohammad Owais, Vijayshwari Mishra

Review

Research on Mechanisms of Chinese Medicines in Prevention and Treatment of Postoperative Adhesion

Ya-li Wang, Hui-xiang Zhang, Yan-qi Chen, Li-li Yang, Zheng-jun Li, Min Zhao, Wen-lin Li, Yao-yao Bian, Li Zeng

Review

Mechanism Study on Chinese Medicine in Treatment of Nodular Goiter

Chang-lin Wang, Ming-zhou Gao, Xiang-ju Gao, Xiang-yu Mu, Jie-qiong Wang, Dong-mei Gao, Ming-qi Qiao