Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 9/2020

Ausgabe 9/2020

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

15.10.2019 | Hot Topic | Ausgabe 9/2020

Acupuncture/Electroacupuncture as an Alternative in Current Opioid Crisis

Usman Ali, Evhy Apryani, Muhammad Zaeem Ahsan, Rana Muhammad Shoaib, Khalil Ali Ahmad, Yong-xiang Wang

16.07.2020 | COVID-19 | Original Article | Ausgabe 9/2020 Zur Zeit gratis

Exploring an Integrative Therapy for Treating COVID-19: A Randomized Controlled Trial

Jia-bo Wang, Zhong-xia Wang, Jing Jing, Peng Zhao, Jing-hui Dong, Yong-feng Zhou, Guang Yang, Ming Niu, Xu Zhao, Tian-jun Jiang, Jing-feng Bi, Zhe Xu, Ping Zhang, Dan Wu, Zhao-fang Bai, Yu-ming Guo, Si-miao Yu, Yong-qiang Sun, Zi-teng Zhang, Xiao-yan Zhan, Peng-yan Li, Jin-biao Ding, Peng-fei Zhao, Xue-ai Song, Jian-yuan Tang, Dong-chu He, Zhu Chen, En-qiang Qin, Rui-lin Wang, Xiao-he Xiao

22.06.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2020

Protective Effects of Salvianolate on Myocardial Injury or Myocardial Infarction after Elective Percutaneous Coronary Intervention in NSTE-ACS Patients: A Randomized Placebo-Controlled Trial

Yang Ou, Sheng-jia Sun, Hai-ming Shi, Jian-feng Luo, Xin-ping Luo, Yun-zhi Shen, Yu-fei Chen, Wei-hu Fan, Hong-ying Liu, Wei Shen

01.08.2020 | COVID-19 | Original Article | Ausgabe 9/2020 Zur Zeit gratis

In Silico Screening of Potential Spike Glycoprotein Inhibitors of SARS-CoV-2 with Drug Repurposing Strategy

Tian-zi Wei, Hao Wang, Xue-qing Wu, Yi Lu, Sheng-hui Guan, Feng-quan Dong, Chen-le Dong, Gu-li Zhu, Yu-zhou Bao, Jian Zhang, Guan-yu Wang, Hai-ying Li

23.01.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2020

Inhibitory Mechanisms of Water Extract of Oplopanax elatus on Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Responses in RAW 264.7 Murine Macrophage Cells

Ki Sun Kwon, Hyun Lim, Yong Soo Kwon, Myong Jo Kim, Ji Hye Yoo, Nam Ho Yoo, Hyun Pyo Kim

28.09.2019 | Original Article | Ausgabe 9/2020

Effect of Korean Magnolia obovata Extract on Platelet-Derived Growth Factor-Induced Vascular Smooth Muscle Cells

Hyunjhung Jhun, Suji Baek, Jinwoo Kim, Kang-Pa Lee, Hun-Young Park, Won-Hwan Park, Kiwon Lim, Jisu Kim

27.07.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2020

Effect of Essential Oil of Zhumeria majdae on Morphine Tolerance and Dependence in Mice

Zahra Ehtemami, Hamed Shafaroodi, Jinous Asgarpanah

11.08.2015 | Original Article | Ausgabe 9/2020

Anti-inflammatory Effects of Sanguisorbae Radix on Contact Dermatitis Induced by Dinitrofluorobenzene in Mice

Suzy Jo, Junghyun Ryu, Hanna Kim, Miyoung Kim, Mi Heon Ryu, Hyungwoo Kim, Su-In Cho

15.10.2019 | Acupuncture Research | Ausgabe 9/2020

Effects of TAT-SOD at Acupoints on Essential Hypertension by Monitoring Meridians Electrical Potential

Jing-ke Guo, Jin-sen Xu, Tian-bao Chen, Ming-ming Xu, Shu-tao Liu, Chao-xin Zhang, Li-jing Ke, Jian-wu Zhou, Qiang Wang, Ping-fan Rao

06.10.2017 | Acupuncture Research | Ausgabe 9/2020

Effects of Electroacupuncture on Metabolic Changes in Motor Cortex and Striatum of 6-Hydroxydopamine-Induced Parkinsonian Rats

Min Li, Ke Wang, Wen-ting Su, Jun Jia, Xiao-min Wang

10.04.2019 | Case Report | Ausgabe 9/2020

Paracentral Acute Middle Maculopathy Treated with Acupuncture: A Case Report

Jian-guo Wu, Zi-yang Huang, Wan-yu Zhou

13.03.2020 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 9/2020

Clinical Efficacy and Safety of Miniscalpel-Needle Treatment for Tension-Type Headache: A Systematic Review and Meta-Analysis

Chan-Young Kwon, Sang-Hoon Yoon, Sun-Yong Chung, Jong Woo Kim

Aktuelle Ausgaben