Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Environmental Health and Preventive Medicine

Environmental Health and Preventive Medicine 2/1997

Ausgabe 2/1997

Inhaltsverzeichnis ( 10 Artikel )

01.07.1997 | Review | Ausgabe 2/1997

Single-cell gel electrophoresis (SCG)-A review and discussion

Yuquan Lu, Tatsuya Takeshita, Kanehisa Morimoto

01.07.1997 | Original article | Ausgabe 2/1997

The role of an uncommon type of oral streptococcus sanguis in the etiology of behcet’s disease

Mitsuru Tsuchida, Satoru Mineshita, Hiroshi Okonogi, Kenji Sugimori, Keiko Hoshi, Toshitaka Horiuchi, Li-man Wang, Edward K. Fujimoto

01.07.1997 | Original article | Ausgabe 2/1997

Development of a simple inventory of maternal rearing attitudes toward their preschool children

By restructuring of the revised taken diagnostic test of the parent-child relationship
Tokihiko Miyahara

01.07.1997 | Original article | Ausgabe 2/1997

Effect of eicosapentaenoic acid intake on the relationship between lnterleukin-6 and acute phase proteins in serum in youths

Naomasa Sakamoto, Ichiro Wakabayashi, Sachiko Yoshimoto, Hidehisa Masui, Kunihiro Sakamoto

01.07.1997 | Original Article | Ausgabe 2/1997

Influence of Behavioral and Environmental Factors on the Development of Obesity in Three-year-old Children —A Case-Control Study Based on Toyama Study—

Hiroki Sugimori, Katsumi Yoshida, Michiko Miyakawa, Takashi Izuno, Tsuyoshi Kishimoto, Eiko Takahashi, Takashi Yamagami, Sadanobu Kagamimori

01.07.1997 | Original Article | Ausgabe 2/1997

Blood lead levels in Japanese children: Effects of passive smoking

Masayuki Kaji, Mikio Gotoh, Yasuko Takagi, Hiroyuki Masuda

01.07.1997 | Short Communication | Ausgabe 2/1997

Epidemiologic features of domestically contracted shigellosis in a Tokyo Metropolitan Hospital

Kenji Ohnishi

01.07.1997 | Short communication | Ausgabe 2/1997

Validity of observed differences in dietary surveys by two self-administered questionnaires over a 5-year period: Concordance with self-reported change

Kotaro Ozasa, Akane Higashi, Miwa Yamasaki, Kyohei Hayashi, Yoshiyuki Watanabe

01.07.1997 | Original article | Ausgabe 2/1997

Some plasma component is essential for IL-6 secretion by Neutrophils

Katsutaka Oishi, Kazuhiko Machida

01.07.1997 | Ausgabe 2/1997

Abstracts from japanese journal of hygiene (Nihoneiseigakuzasshi) Vol.52 No.2

Jung Su Lee, Kiyoshi Kawakubo, Atsuaki Gunji, Kunihiro Kawabata, Masahide Imaki, Miho Ohgurt, Hiroshi Kondo, Yoshitaka Hayashi, Seiki Tanada, Toshihiko Kishida, Ryoichi Inaba, Hirotoshi Iwata, Masafumi Akisaka, Hidemoto Zakouji, Makoto Ariizumi, Ichiro Fukunaga, Fumihiko Jitsunari, Noriaki Takeda, Fumiyuki Asakawa, Yasuo Maruyama, Yasuki Higaki, Naoko Shono, Masahiro Nishizumi, Toshihide Tsuda, Yoshio Mino, Eiji Yamamoto, Hiroaki Matsuoka, Akira Babazono, Jun Shigemi, Masaya Miyai

Aktuelle Ausgaben