Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Environmental Health and Preventive Medicine

Environmental Health and Preventive Medicine 4/1999

Ausgabe 4/1999

Inhaltsverzeichnis ( 9 Artikel )

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

Income elasticity of education and smoking

Shinya Matsuda, Tomofumi Sone, Hiroshi Murata

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

Tissue concentrations of chlordanes in mice after long-term exposures to technical grade chlordane at indoor air levels

Fumihiko Jitsunari, Fumiyuki Asakawa, Hiroaki Shiraishi, Jin-Ok Choi, Shigeru Suna, Kenji Yoshihara, Ichiro Fukunaga, Noriaki Takeda

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

HIV related knowledge and prevention among Thai female commercial sex workers in Japan

Nigoon Jitthai, Michio Miyasaka

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

Increase of norepinephrine-induced endothelium-dependent relaxation of pulmonary artery in rats after chronic exposure to cold

Osamu Kashimura

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

Prevalence ofHelicobacter pylori infection in Japan: Relation to educational levels and hygienic conditions

Xing Yang, Hiroyuki Nishibayashi, Tatsuya Takeshita, Kanehisa Morimoto

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

Dust concentration around the sites of demolition work after the Great Hanshin-Awaji Earthquake

Ryoji Yamamoto, Nobuhiko Nagai, Naoko Koizumi, Ruriko Ninomiya

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

Serum leptin levels and their association with several factors related to arteriosclerosis among medical students in Japan

Motonobu Miyazaki, Akihiko Kaetsu, Yoshito Momose, Hiroshi Une

01.01.1999 | Original Article | Ausgabe 4/1999

Sleep-wake rhythm and physical fitness in relation to activities of daily living in stroke survivors residing at home

Yutaka Motohashi, Akira Maeda, Kazutoshi Nakamura, Shigekazu Higuchi, Yang Liu, Takao Yuasa

01.01.1999 | Ausgabe 4/1999

Abustracts from Japanese journal of hygiene (Nihon Eiseigaku Zasshi) vol.53 no.4

Momoko Chiba, Masayoshi Ohmichi, Yutaka Inaba, Fumika Okajima, Shunichi Araki, Katsuyuki Murata, Kazuhito Yokoyama, Tomoko Sankai, Hiroyasu Iso, Takashi Shimamoto, Akihiko Kitamura, Yoshihiko Naito, Shinichi Sato, Tomonori Okamura, Hironori Imano, Minoru Iida, Yoshio Komachi, Yukiko Ogawa, Masahide Imaki, Yukie Yoshida, Seiki Tanada, Minako Kudo, Tetsuya Ohira, Takeshi Tanigawa, Utako Umemura, Kazuko Koike, Takashi Ohida, Yoneatsu Osaki, Yumiko Mochizuki, Takeshi Kawaguchi, Masumi Minowa, Misuzu Watanabe, Koichi Kono, Kimio Nishiura, Kaori Miyata, Masahisa Saito, Keiichi Arashidani, Masahiro Yoshikawa, Toshihiro Kawamoto, Koji Matsuno, Yasushi Kodama

Aktuelle Ausgaben