Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Frontiers of Medicine

Frontiers of Medicine 2/2018

Ausgabe 2/2018

Inhaltsverzeichnis ( 14 Artikel )

12.12.2017 | Review | Ausgabe 2/2018

Gut microbial balance and liver transplantation: alteration, management, and prediction

Xinyao Tian, Zhe Yang, Fangzhou Luo, Shusen Zheng

08.11.2017 | Review | Ausgabe 2/2018

Role of brown adipose tissue in metabolic syndrome, aging, and cancer cachexia

Meng Dong, Jun Lin, Wonchung Lim, Wanzhu Jin, Hyuek Jong Lee

18.10.2017 | Review | Ausgabe 2/2018

Platelet-rich plasma: combinational treatment modalities for musculoskeletal conditions

Isabel Andia, Michele Abate

08.09.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Comparison of reference values for immune recovery between event-free patients receiving haploidentical allografts and those receiving human leukocyte antigen-matched sibling donor allografts

Xuying Pei, Xiangyu Zhao, Yu Wang, Lanping Xu, Xiaohui Zhang, Kaiyan Liu, Yingjun Chang, Xiaojun Huang

17.06.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Comparison in executive function in Chinese preterm and full-term infants at eight months

Yao Feng, Hong Zhou, Yan Zhang, Anthony Perkins, Yan Wang, Jing Sun

08.08.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Prevalence of vitamin D deficiency in girls with idiopathic central precocious puberty

Yue Zhao, Wenjun Long, Caiqi Du, Huanhuan Yang, Shimin Wu, Qin Ning, Xiaoping Luo

08.07.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Prevalence and drug resistance characteristics of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Hangzhou, China

Yan Yang, Jian Chen, Di Lin, Xujian Xu, Jun Cheng, Changgui Sun

07.06.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Identification of surgical patients at high risk of OSAS using the Berlin Questionnaire to detect potential high risk of adverse respiratory events in post anesthesia care unit

Fei Liu, Li Liu, Fang Zheng, Xiangdong Tang, Yongxin Bao, Yunxia Zuo

17.10.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Simultaneous detection and characterization of toxigenic Clostridium difficile directly from clinical stool specimens

Hanjiang Lai, Chen Huang, Jian Cai, Julian Ye, Jun She, Yi Zheng, Liqian Wang, Yelin Wei, Weijia Fang, Xianjun Wang, Yi-Wei Tang, Yun Luo, Dazhi Jin

14.06.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Multistage analysis method for detection of effective herb prescription from clinical data

Kuo Yang, Runshun Zhang, Liyun He, Yubing Li, Wenwen Liu, Changhe Yu, Yanhong Zhang, Xinlong Li, Yan Liu, Weiming Xu, Xuezhong Zhou, Baoyan Liu

03.07.2017 | Research Article | Ausgabe 2/2018

Qualitative analysis of direction of public hospital reforms in China

Dahai Zhao, Zhiruo Zhang

28.07.2017 | Case Report | Ausgabe 2/2018

Lung transplantation for bronchiolitis obliterans syndrome after allogenic hematopoietic stem cell transplantation

Fei Gao, Jingyu Chen, Dong Wei, Bo Wu, Min Zhou

05.12.2017 | Commentary | Ausgabe 2/2018

Molecular classification and precision therapy of cancer: immune checkpoint inhibitors

Yingyan Yu

05.12.2017 | Commentary | Ausgabe 2/2018

Carcinogens that induce the A:T > T:A nucleotide substitutions in the genome

Guangbiao Zhou, Xinchun Zhao

Aktuelle Ausgaben