Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Inflammation

Inflammation 6/2017

Ausgabe 6/2017

Inhaltsverzeichnis ( 35 Artikel )

13.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Macrophage M1 Plays a Positive Role in Aseptic Inflammation-Related Graft Loosening After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery

Bin Song, Chuan Jiang, Huan Luo, Zhong Chen, Jingyi Hou, Yunfeng Zhou, Rui Yang, Huiyong Shen, Weiping Li

17.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Suppressive Effects of TSAHC in an Experimental Mouse Model and Fibroblast-Like Synoviocytes of Rheumatoid Arthritis

Min-Gyu Jeon, Yun-Hong Cheon, Hye-Song Lim, Sang Mi Yi, Young Sun Suh, Hyun-Ok Kim, Young-Sool Hah, Ki-Hun Park, Hae Sook Noh, Sang-Il Lee

20.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Antiinflammation and Antioxidant Effects of Thalidomide on Pulmonary Fibrosis in Mice and Human Lung Fibroblasts

Xiaoying Dong, Xin Li, Minghui Li, Ming Chen, Qian Fan, Wei Wei

02.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017 Open Access

Prenatal Exposure to Lipopolysaccharide Induces PTX3 Expression and Results in Obesity in Mouse Offspring

Shugang Qin, Xin Chen, Meng Gao, Jianzhi Zhou, Xiaohui Li

28.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Endothelial BMP4 Regulates Leukocyte Diapedesis and Promotes Inflammation

Thomas Helbing, Linus Arnold, Gwendoline Wiltgen, Eva Hirschbihl, Valentin Gabelmann, Alexandra Hornstein, Jennifer S. Esser, Philipp Diehl, Sebastian Grundmann, Hans-Jörg Busch, Katrin Fink, Christoph Bode, Martin Moser

20.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

NLRP3 Deletion Inhibits the Non-alcoholic Steatohepatitis Development and Inflammation in Kupffer Cells Induced by Palmitic Acid

Can Cai, Xiwen Zhu, Peizhi Li, Jinzheng Li, Jianping Gong, Wei Shen, Kun He

25.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Calcitriol Ameliorates AngiotensinII-Induced Renal Injury Partly via Upregulating A20

Hongfei Zhao, Yunfeng Xia, Hua Gan

29.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Anti-Inflammatory Effects of Licochalcone A on IL-1β-Stimulated Human Osteoarthritis Chondrocytes

Tao Jia, Jiutao Qiao, Dehong Guan, Tianxin Chen

26.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Schisandrin B Ameliorates Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury Through Attenuation of Endoplasmic Reticulum Stress-Induced Apoptosis

Wei Zhang, Zhiqing Sun, Fanhua Meng

27.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Necrostatin-1 Protects Against d-Galactosamine and Lipopolysaccharide-Induced Hepatic Injury by Preventing TLR4 and RAGE Signaling

Seok-Joo Kim, Sun-Mee Lee

25.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Vacuolar Protein Sorting 4B (VPS4B) Regulates Apoptosis of Chondrocytes via p38 Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPK) in Osteoarthritis

Libin Xu, Leilei Zhai, Qingtian Ge, Zhongbing Liu, Ran Tao

01.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Differential Regulation of IL-1β and IL-6 Release in Murine Macrophages

Seishiro Hirano, Quan Zhou, Akiko Furuyama, Sanae Kanno

02.09.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Effects of a High-Fat Diet on Adipose Tissue CD8+ T Cells in Young vs. Adult Mice

Lijun Dong, Yao Zhang, Li Yang, Guoyan Liu, Jianping Ye, Hui Wang

31.07.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Roburic Acid Suppresses NO and IL-6 Production via Targeting NF-κB and MAPK Pathway in RAW264.7 Cells

Yufen Chen, Ning Ji, Shunli Pan, Zhe Zhang, Ran Wang, Yuling Qiu, Meihua Jin, Dexin Kong

02.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

1,6-O,O-Diacetylbritannilactone Inhibits Eotaxin-1 and ALOX15 Expression Through Inactivation of STAT6 in A549 Cells

Xi Chen, Ning Ji, Nan Qin, Sheng-an Tang, Ran Wang, Yuling Qiu, Hongquan Duan, Dexin Kong, Meihua Jin

15.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Anti-Dll4 Antibody Inhibits the Differentiation of Th17 Cells in Asthmatic Mice

Cuiye Weng, Lei Chong, Xiaoxiao Jia, Rongying Zheng, Yue Huang, Tingting Zhu, Changchong Li, Weixi Zhang

12.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Downregulation of Paralemmin-3 Ameliorates Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Rats by Regulating Inflammatory Response and Inhibiting Formation of TLR4/MyD88 and TLR4/TRIF Complexes

Xuxin Chen, Lu Tang, Jian Feng, Yi Wang, Zhihai Han, Jiguang Meng

18.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Experimental Periodontitis in the Potentialization of the Effects of Immobilism in the Skeletal Striated Muscle

Marcela Aparecida Leite, Tatiane Morgenstern de Mattia, Camila Mayumi Martin Kakihata, Bruna Martinazzo Bortolini, Pedro Henrique de Carli Rodrigues, Gladson Ricardo Flor Bertolini, Rose Meire Costa Brancalhão, Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro, Carlos Augusto Nassar, Patrícia Oehlmeyer Nassar

12.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Transgenic Mice Overexpressing Vitamin D Receptor (VDR) Show Anti-Inflammatory Effects in Lung Tissues

Masaki Ishii, Yasuhiro Yamaguchi, Kyoko Isumi, Sumito Ogawa, Masahiro Akishita

05.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

The Sesquiterpene Lactone, Budlein A, Inhibits Antigen-Induced Arthritis in Mice: Role of NF-κB and Cytokines

Ana C. Zarpelon, Victor Fattori, Fabricio O. Souto, Larissa G. Pinto, Felipe A. Pinho-Ribeiro, Kenji W. Ruiz-Miyazawa, Walter M. Turato, Thiago M. Cunha, Fernando B. da Costa, Fernando Q. Cunha, Rubia Casagrande, Nilton S. Arakawa, Waldiceu A. Verri Jr

10.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

An Immunogenic Peptide, T2 Induces Interstitial Cystitis/Painful Bladder Syndrome: an Autoimmune Mouse Model for Interstitial Cystitis/Painful Bladder Syndrome

Li Zhang, Awais Ullah Ihsan, Yanfang Cao, Farhan Ullah Khan, Yijie Cheng, Lei Han, Xiaohui Zhou

08.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Paeoniflorin Ameliorates Atherosclerosis by Suppressing TLR4-Mediated NF-κB Activation

Huan Li, Yabin Jiao, Mingjun Xie

15.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Melatonin Attenuates Pain Hypersensitivity and Decreases Astrocyte-Mediated Spinal Neuroinflammation in a Rat Model of Oxaliplatin-Induced Pain

Ye-song Wang, Yuan-yuan Li, Wei Cui, Li-bin Li, Zhao-cai Zhang, Bao-ping Tian, Gen-sheng Zhang

07.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Aucubin Alleviates Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in a Mouse Model

Yong Zhou, Ping Li, Jia-Xi Duan, Tian Liu, Xin-Xin Guan, Wen-Xiu Mei, Yong-Ping Liu, Guo-Ying Sun, Li Wan, Wen-Jing Zhong, Dong-Sheng Ouyang, Cha-Xiang Guan

11.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Milonine, a Morphinandienone Alkaloid, Has Anti-Inflammatory and Analgesic Effects by Inhibiting TNF-α and IL-1β Production

Larissa Rodrigues Silva, Adriano Francisco Alves, Luiz Henrique Agra Cavalcante-Silva, Renan Marinho Braga, Reinaldo Nóbrega de Almeida, José Maria Barbosa-Filho, Márcia Regina Piuvezam

07.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Crocin Attenuates Joint Pain and Muscle Dysfunction in Osteoarthritis Rat

Min Lei, Chunhua Guo, Limei Hua, Sujuan Xue, Dan Yu, Chunhua Zhang, Dawei Wang

17.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Lipoxin A4 Attenuates Bronchopulmonary Dysplasia via Upregulation of Let-7c and Downregulation of TGF-β1 Signaling Pathway

Xiao-Qing Chen, Sheng-Hua Wu, Yan-Yan Luo, Bing-Jie Li, Shu-Jun Li, Hong-Yan Lu, Rui Jin, Zhong-yi Sun

15.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Effects of Sodium Houttuyfonate on Pulmonary Inflammation in COPD Model Rats

Zhonghua Wu, Bo Tan, Haiying Zhang, Yinuo Guo, Yanjie Tu, Furong Qiu, Aidong Yang

15.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Milonine, an Alkaloid of Cissampelos sympodialis Eichl. (Menispermaceae) Inhibits Histamine Release of Activated Mast Cells

Adriano Francisco Alves, Giciane Carvalho Vieira, Francisco Allysson A. F. Gadelha, Luiz Henrique Agra Cavalcante-Silva, Marco Aurélio Martins, José Maria Barbosa-Filho, Marcia Regina Piuvezam

24.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Biomechanical Stretch Induces Inflammation, Proliferation, and Migration by Activating NFAT5 in Arterial Smooth Muscle Cells

Wei Cao, Donghui Zhang, Qiannan Li, Yue Liu, Shenhong Jing, Jinjin Cui, Wei Xu, Shufeng Li, Jingjin Liu, Bo Yu

18.08.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Gypenoside IX Suppresses p38 MAPK/Akt/NFκB Signaling Pathway Activation and Inflammatory Responses in Astrocytes Stimulated by Proinflammatory Mediators

Xiaoshuang Wang, Liu Yang, Li Yang, Faping Xing, Hua Yang, Liyue Qin, Yunyi Lan, Hui Wu, Beibei Zhang, Hailian Shi, Cheng Lu, Fei Huang, Xiaojun Wu, Zhengtao Wang

02.09.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Distinctively Expressed Cytokines by Three Different Inflammation Cells and Their Interaction with Keratinocytes in Wound Healing

Jingwen Wang, Xusheng Wang, Haiyan Chen, Jianjun Liu, Edward E. Tredget, Yaojiong Wu

05.09.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2017

Comparative Effects of Schisandrin A, B, and C on Acne-Related Inflammation

Miaomiao Guo, Faliang An, Xing Wei, Minhua Hong, Yanhua Lu

15.08.2017 | Erratum | Ausgabe 6/2017

Erratum to: Macrophage M1 Plays a Positive Role in Aseptic Inflammation-Related Graft Loosening After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery

Bin Song, Chuan Jiang, Huan Luo, Zhong Chen, Jingyi Hou, Yunfeng Zhou, Rui Yang, Huiyong Shen, Weiping Li

06.09.2017 | Erratum | Ausgabe 6/2017

Erratum to: The Sesquiterpene Lactone, Budlein A, Inhibits Antigen-Induced Arthritis in Mice: Role of NF-κB and Cytokines

Ana C. Zarpelon, Victor Fattori, Fabricio O. Souto, Larissa G. Pinto, Felipe A. Pinho-Ribeiro, Kenji W. Ruiz-Miyazawa, Walter M. Turato, Thiago M. Cunha, Fernando B. Da Costa, Fernando Q. Cunha, Rubia Casagrande, Nilton S. Arakawa, Waldiceu A. Verri Jr

Aktuelle Ausgaben


 

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Meistgelesene Bücher aus der Inneren Medizin

2017 | Buch

Rheumatologie aus der Praxis

Entzündliche Gelenkerkrankungen – mit Fallbeispielen

Dieses Fachbuch macht mit den wichtigsten chronisch entzündlichen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen vertraut. Anhand von über 40 instruktiven Fallbeispielen werden anschaulich diagnostisches Vorgehen, therapeutisches Ansprechen und der Verlauf …

Herausgeber:
Rudolf Puchner

2016 | Buch

Ambulant erworbene Pneumonie

Was, wann, warum – Dieses Buch bietet differenzierte Diagnostik und Therapie der ambulant erworbenen Pneumonie zur sofortigen sicheren Anwendung. Entsprechend der neuesten Studien und Leitlinien aller wichtigen Fachgesellschaften.

Herausgeber:
Santiago Ewig

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise