Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Gastroenterology

Journal of Gastroenterology 12/2020

Ausgabe 12/2020

Inhaltsverzeichnis ( 8 Artikel )

29.09.2020 | Original Article―Alimentary Tract | Ausgabe 12/2020 Open Access

Post-reflux swallow-induced peristaltic wave (PSPW): physiology, triggering factors and role in reflux clearance in healthy subjects

Mengyu Zhang, Busra Yaman, Sabine Roman, Edoardo Savarino, C. Prakash Gyawali, Jerry D. Gardner, Daniel Sifrim

11.09.2020 | Original Article―Alimentary Tract | Ausgabe 12/2020

Efficacy of endoscopic ultrasound with artificial intelligence for the diagnosis of gastrointestinal stromal tumors

Yosuke Minoda, Eikichi Ihara, Keishi Komori, Haruei Ogino, Yoshihiro Otsuka, Takatoshi Chinen, Yasuo Tsuda, Koji Ando, Hidetaka Yamamoto, Yoshihiro Ogawa

06.10.2020 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 12/2020

Near-focus magnification and second-generation narrow-band imaging for early gastric cancer in a randomized trial

Naomi Kakushima, Naohiro Yoshida, Hisashi Doyama, Tomonori Yano, Takahiro Horimatsu, Noriya Uedo, Yoshinobu Yamamoto, Hiromitsu Kanzaki, Shinichiro Hori, Kenshi Yao, Ichiro Oda, Satoshi Tanabe, Chizu Yokoi, Ken Ohata, Kenichi Yoshimura, Hideki Ishikawa, Manabu Muto

16.10.2020 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 12/2020

The microbiome can predict mucosal healing in small intestine in patients with Crohn’s disease

Shun Hattori, Masanao Nakamura, Takeshi Yamamura, Keiko Maeda, Tsunaki Sawada, Yasuyuki Mizutani, Kenta Yamamoto, Takuya Ishikawa, Kazuhiro Furukawa, Eizaburo Ohno, Takashi Honda, Hiroki Kawashima, Masatoshi Ishigami, Yoshiki Hirooka, Mitsuhiro Fujishiro

26.08.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 12/2020

Durable response without recurrence to Tolvaptan improves long-term survival

Masato Nakai, Goki Suda, Akinori Kubo, Yoshimasa Tokuchi, Takashi Kitagataya, Ren Yamada, Taku Shigesawa, Kazuharu Suzuki, Akihisa Nakamura, Naoki Kawagishi, Masatsugu Ohara, Machiko Umemura, Takuya Sho, Kenichi Morikawa, Koji Ogawa, Naoya Sakamoto

15.10.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 12/2020

PNPLA3 and HLA-DQB1 polymorphisms are associated with hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication

Daiki Miki, Tomoyuki Akita, Akemi Kurisu, Tomokazu Kawaoka, Tomoaki Nakajima, Shuhei Hige, Yoshiyasu Karino, Hidenori Toyoda, Takashi Kumada, Masataka Tsuge, Akira Hiramatsu, Michio Imamura, Hiroshi Aikata, Clair Nelson Hayes, Koichi Honda, Masataka Seike, Norio Akuta, Mariko Kobayashi, Hiromitsu Kumada, Junko Tanaka, Kazuaki Chayama

21.10.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 12/2020

Proteomics analysis identified TPI1 as a novel biomarker for predicting recurrence of intrahepatic cholangiocarcinoma

Wen-Long Yu, Guanzhen Yu, Hui Dong, Ke Chen, Jun Xie, Hua Yu, Yuan Ji, Guang-Shun Yang, Ai-Jun Li, Wen-Ming Cong, Guang-Zhi Jin

16.09.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 12/2020

Digital PCR-based plasma cell-free DNA mutation analysis for early-stage pancreatic tumor diagnosis and surveillance

Tetsuhiro Okada, Yusuke Mizukami, Yusuke Ono, Hiroki Sato, Akihiro Hayashi, Hidemasa Kawabata, Kazuya Koizumi, Sakue Masuda, Shinichi Teshima, Kuniyuki Takahashi, Akio Katanuma, Yuko Omori, Hirotoshi Iwano, Masataka Yamada, Tomoki Yokochi, Shingo Asahara, Kazumichi Kawakubo, Masaki Kuwatani, Naoya Sakamoto, Katsuro Enomoto, Takuma Goto, Junpei Sasajima, Mikihiro Fujiya, Jun Ueda, Seiji Matsumoto, Kenzui Taniue, Ayumu Sugitani, Hidenori Karasaki, Toshikatsu Okumura

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise