Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 5/2024

Inhalt (9 Artikel)

Original Article

Absorbed Bioactive Compounds Replicate Guanxin II-Induced Endothelium-Associated in/ex vivo Vasodilation

Min Xu, Hao Liu, Meng-qing Su, Lan Li, Ai-ling Yu, Ken Chen, Yun-ke Huang, Qiu-long Zhao, Wen-ya Huang, Xi Huang

Original Article

Mechanism of Qili Qiangxin Capsule for Heart Failure Based on miR133a-Endoplasmic Reticulum Stress

Xiao-di Ji, Ding Yang, Xi-yuan Cui, Li-xia Lou, Bo Nie, Jiu-li Zhao, Ming-jing Zhao, Ai-ming Wu

Original Article

Shuxuening Injection Inhibits Apoptosis and Reduces Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Rats through PI3K/AKT Pathway

Tong-tong Yue, Ying-jie Cao, Ya-xuan Cao, Wei-xia Li, Xiao-yan Wang, Chun-ying Si, Han Xia, Ming-jun Zhu, Jin-fa Tang, He Wang

Clinical Experience

Effect of Guanxin Danshen Dripping Pills on Coronary Heart Disease Comorbid with Depression or Anxiety: The ADECODE-Real World Study

Shi-hao Wu, Wei-qi Shi, Yu-hang Li, Ru-hui Liu, Da-yi Hu, Li-qiang Zheng, Wen-lin Ma

Evidence-Based Integrative Medicine

Effects of Aromatherapy on Physical and Mental Health of Cancer Patients Undergoing Radiotherapy and/or Chemotherapy: A Meta-Analysis

Shuang-ran Xie, Liang Ma, Xin-yu Xu, Shu Zhou, Hui-miao Xie, Chang-sheng Xie

Review

Pharmacological Effects of Botanical Drugs on Myocardial Metabolism in Chronic Heart Failure

Yu-xuan Hu, Sheng-lei Qiu, Ju-ju Shang, Zi Wang, Xiao-lei Lai

Review

Effects of NLRP3 Inflammasome Mediated Pyroptosis on Cardiovascular Diseases and Intervention Mechanism of Chinese Medicine

Yi Zhong, Xin-yue Li, Tian-jun Liang, Bao-zhu Ding, Ke-xin Ma, Wen-xuan Ren, Wen-jie Liang