Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 8/2023

Inhalt (11 Artikel)

Original Article

Retrospective Clinical Study on Integrated Chinese and Western Medicine in Treatment of Limited-Stage Small Cell Lung Cancer

Run-zhi Qi, Shu-lin He, Yue Li, Yu-wei Zhao, Liang Geng, Jie He, Meng-qi Cheng, Jia-qi Hu, Cong-huang Li, Bao-jin Hua

Original Article

Proliferation Inhibitory Activity of Quinones from Blaps rynchopetera Defense Secretion on Colorectal Tumor Cells

Xiao-li Qian, Di Meng, Heng Liu, Chao-he Liu, Ping Zhou, Yin-he Yang, Jia-peng Wang, Huai Xiao, Zhong-tao Ding

Original Article

Effect of Shengmai Yin on Epithelial-Mesenchymal Transition of Nasopharyngeal Carcinoma Radioresistant Cells

Ze-tai Wang, Yan Peng, Dan-dan Lou, Si-ying Zeng, Yuan-chao Zhu, Ai-wu Li, Ying Lyu, Dao-qi Zhu, Qin Fan

Original Article

Yinlai Decoction Protects Microstructure of Colon and Regulates Serum Level of D-Lactic Acid in Pneumonia Mice Fed with High-Calorie and High-Protein Diet

Yun-hui Wang, He Yu, Tie-gang Liu, Teck Chuan Kong, Zi-an Zheng, Yu-xiang Wan, Chen Bai, Yu Hao, Ying-qiu Mao, Jun Wu, Jing-nan Xu, Li-jun Cui, Yu-han Wang, Yan-ran Shan, Ying-jun Shao, Xiao-hong Gu

Acupuncture Research

Electroacupuncture in Treatment of Acute Gastrointestinal Injury in Patients with Severe Traumatic Brain Injury: A Multicenter Randomized Controlled Trial

Xi Xing, Rong-lin Jiang, Shu Lei, Yi-hui Zhi, Mei-fei Zhu, Li-quan Huang, Ma-hong Hu, Jun Lu, Kun Fang, Qiu-yan Wang

Literature Research

Approach to Assess Adequacy of Acupuncture in Randomized Controlled Trials: A Systematic Review

Lan-jun Shi, Zi-yu Tian, Xiao-yi Hu, Wen-cui Xiu, Rui-min Jiao, Xiang-yu Hu, Nicola Robinson, Wei-juan Gang, Xiang-hong Jing

Review

Anticancer Activity of Diosgenin and Its Molecular Mechanism

Qun-li Ren, Qian Wang, Xin-qun Zhang, Miao Wang, Huan Hu, Jun-jie Tang, Xiong-tong Yang, Ying-hui Ran, Huan-huan Liu, Zhi-xing Song, Jian-guo Liu, Xiao-lan Li

Review

Medical Therapy of Hearing Impairment and Tinnitus with Chinese Medicine: An Overview

Ying Zhang, Hui Xie, Zhong-mei He, Feng Zhang, Ling-long Li, Na Wang, De-hong Mao