Skip to main content
Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine 8/2023

21.06.2023 | Original Article

Yinlai Decoction Protects Microstructure of Colon and Regulates Serum Level of D-Lactic Acid in Pneumonia Mice Fed with High-Calorie and High-Protein Diet

verfasst von: Yun-hui Wang, He Yu, Tie-gang Liu, Teck Chuan Kong, Zi-an Zheng, Yu-xiang Wan, Chen Bai, Yu Hao, Ying-qiu Mao, Jun Wu, Jing-nan Xu, Li-jun Cui, Yu-han Wang, Yan-ran Shan, Ying-jun Shao, Xiao-hong Gu

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine | Ausgabe 8/2023

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Yinlai Decoction Protects Microstructure of Colon and Regulates Serum Level of D-Lactic Acid in Pneumonia Mice Fed with High-Calorie and High-Protein Diet
verfasst von
Yun-hui Wang
He Yu
Tie-gang Liu
Teck Chuan Kong
Zi-an Zheng
Yu-xiang Wan
Chen Bai
Yu Hao
Ying-qiu Mao
Jun Wu
Jing-nan Xu
Li-jun Cui
Yu-han Wang
Yan-ran Shan
Ying-jun Shao
Xiao-hong Gu
Publikationsdatum
21.06.2023
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine / Ausgabe 8/2023
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-023-3697-x

Weitere Artikel der Ausgabe 8/2023

Chinese Journal of Integrative Medicine 8/2023 Zur Ausgabe