Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 10/2023

Inhalt (10 Artikel)

Original Article

Reyanning Mixture on Asymptomatic or Mild SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents: A Randomized Controlled Trial

Xiang-ru Xu, Shuang Zhou, Guo-qiang Jin, Hong-ze Wu, Jin-hua Li, Jing Zhou, Wei Peng, Wen Zhang, Ding Sun, Bang-jiang Fang

Original Article

Protective Mechanism of Cordyceps sinensis Treatment on Acute Kidney Injury-Induced Acute Lung Injury through AMPK/mTOR Signaling Pathway

Ruo-lin Wang, Shu-hua Liu, Si-heng Shen, Lu-yong Jian, Qi Yuan, Hua-hui Guo, Jia-sheng Huang, Peng-hui Chen, Ren-fa Huang

Original Article

Schisandrin B Protects against Ischemic Brain Damage by Regulating PI3K/AKT Signaling in Rats

Quan-long Hong, Yi-hang Ding, Jing-yi Chen, Song-sheng Shi, Ri-sheng Liang, Xian-kun Tu

Original Article

Polypeptide from Moschus Suppresses Lipopolysaccharide-Induced Inflammation by Inhibiting NF-κ B-ROS/NLRP3 Pathway

Jing Yi, Li Li, Zhu-jun Yin, Yun-yun Quan, Rui-rong Tan, Shi-long Chen, Ji-rui Lang, Jiao Li, Jin Zeng, Yong Li, Zi-jian Sun, Jun-ning Zhao

Original Article

Baicalin Antagonizes Prostate Cancer Stemness via Inhibiting Notch1/NF-κB Signaling Pathway

Ming-hui Wu, Kun Wu, Yuan-bing Zhu, Da-chuan Li, Huan Yang, Hong Zeng

Acupuncture Research

Acupuncture for Patients with Chronic Spontaneous Urticaria: A Randomized, Sham-Controlled Pilot Trial

Yun-zhou Shi, Shu-guang Yu, Hui Zheng, Qian-hua Zheng, Si-yuan Zhou, Ying Huang, Lei-xiao Zhang, Xian-jun Xiao, Wei Cao, Ying Li

Evidence-Based Integrative Medicine

Placebo Response among Different Types of Sham Acupuncture for Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Zhi-yi Xiong, Xiao-yu Liu, Pei-hong Ma, Chong-yang Sun, Cheng-yi Sun, Ting-lan Liu, Bao-yan Liu, Cun-zhi Liu, Shi-yan Yan

Review

Potential Medicinal Value of Rhein for Diabetic Kidney Disease

Xi Mao, Ding-qiao Xu, Shi-jun Yue, Rui-jia Fu, Sai Zhang, Yu-ping Tang