Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 12/2023

Inhalt (9 Artikel)

Original Article

Effects of Compound Danshen Dripping Pills on Ventricular Remodeling and Cardiac Function after Acute Anterior Wall ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (CODE-AAMI): Protocol for a Randomized Placebo-Controlled Trial

Yu-jie Wu, Bo Deng, Si-bo Wang, Rui Qiao, Xi-wen Zhang, Yuan Lu, Li Wang, Shun-zhong Gu, Yu-qing Zhang, Kai-qiao Li, Zong-liang Yu, Li-xing Wu, Sheng-biao Zhao, Shuang-lin Zhou, Yang Yang, Lian-sheng Wang

Original Article

Huoxin Pill Reduces Myocardial Ischemia Reperfusion Injury in Rats via TLR4/NFκB/NLRP3 Signaling Pathway

Ce Cao, Yu-tong Qi, Ao-ao Wang, Zi-yan Wang, Zi-xin Liu, Hong-xu Meng, Lei Li, Jian-xun Liu

Original Article

Network Pharmacology and Experimental Validation to Explore Mechanism of Tetrahydropalmatine on Acute Myocardial Ischemia

Po-li Lin, Jun-ling Cao, Ping Ren, Jia-li Chen, Bo-ya Cao, Ping He, Chang-hui Zheng, Qi-wen Li, Wei Wang, Jian Zhang

Original Article

Danhong Injection Up-regulates miR-125b in Endothelial Exosomes and Attenuates Apoptosis in Post-Infarction Myocardium

Si-nai Li, Zi-hao Liu, Ming-xue Zhou, Wei-hong Liu, Xiao-lei Lai, Ping Li, Lei Zhang, Ju-ju Shang, Sheng-lei Qiu, Yan Lou, Yu-pei Tan, Wen-long Xing, Hong-xu Liu

Original Article

Ethyl Lithospermate Reduces Lipopolysaccharide-Induced Inflammation through Inhibiting NF-κB and STAT3 Pathways in RAW 264.7 Cells and Zebrafish

Chun-hong Zhou, Hua Yang, Li-fang Zou, Di-fa Liu, Lin-zhong Yu, Hui-hui Cao, Li-e Deng, Zhang-wei Wang, Zi-bin Lu, Jun-shan Liu

Original Article

Quercetin Attenuates Atherosclerosis via Modulating Apelin Signaling Pathway Based on Plasma Metabolomics

Li-qun Liu, Peng Zhang, Ying-zi Qi, Hui Li, Yue-hua Jiang, Chuan-hua Yang

Acupuncture Research

Differences in Contents and Formation Methods of Clinical Questions in Chinese and Korean Clinical Practice Guidelines of Acupuncture-Moxibustion: Scoping Review

Nan-qi Zhao, Ya-li Liu, Nan Ding, Jing-yun Yuan, Dong-xiao Mou, Guo-feng Dong, Xin Wang, Xiao-dong Wu

Review

Therapeutic Effects of Shenfu Injection in Shock

Ming-qing Zhang, Chun-sheng Li