Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 4/2024

Inhalt (10 Artikel)

Original Article

Immediate Effect of Electro-acupuncture on Endometrial Blood Flow in Patients with Recurrent Implantation Failure: A Randomized Controlled Trial

Yuan-yuan Lai, Li-ying Liu, Yong-na Wu, Lei Huang, Xiao-yan Zheng, Di Gan, Si-yi Yu, Ying Zhong, Fan-rong Liang, Ying Zhou, Jie Yang

Original Article

Isorhamnetin Downregulates MMP2 and MMP9 to Inhibit Development of Rheumatoid Arthritis through SRC/ERK/CREB Pathway

Xiao-rong Liu, Shuo-fu Li, Wen-ya Mei, Xiang-dan Liu, Ri-bao Zhou

Original Article

Immunoregulatory and Anti-cancer Activities of Combination Treatment of Novel Four-Herb Formula and Doxorubicin in 4T1-Breast Cancer Bearing Mice

Lea Ling-Yu Kan, Ben Chung-Lap Chan, Grace Gar-Lee Yue, Peiting Li, Sharon Sze-Man Hon, Danqi Huang, Miranda Sin-Man Tsang, Clara Bik-San Lau, Ping-Chung Leung, Chun-Kwok Wong

Original Article

TRAIL and Celastrol Combinational Treatment Suppresses Proliferation, Migration, and Invasion of Human Glioblastoma Cells via Targeting Wnt/β-catenin Signaling Pathway

Jing-jing Qin, Meng-da Niu, Zhe Cha, Qing-hua Geng, Yu-lin Li, Chun-guang Ren, David P. Molloy, Hua-rong Yu

Original Article

A Dietary Supplement Jinghuosu Ameliorates Reproductive Damage Induced by Tripterygium Glycosides

Jing Ma, Bo Sun, Li-ger Te, Xin Huang, Xin Zuo, Xiao-ke Han, Shu-song Wang

Original Article

Safflower Yellow Inhibits Progression of Hepatocellular Carcinoma by Modulating Immunological Tolerance via FAK Pathway

Hua-feng Ji, Zi-qiang Yang, Jun-jun Han, He-fang Li, Zhao-qing Jin, Wei-qing Chen, Fei-hua Chen, Mou-chun Gong

Original Article

Immunomodulatory Function of Pien Tze Huang in T Cell-Mediated Anti-tumor Activity against B16–F10, MC38 and Hep1-6 Tumor Models

Yu-bing Fu, Chen-feng Liu, Jin-jia Wang, Xiao-lin Ji, Rong-han Tang, Kun-yu Liao, Ling-yue Chen, Ya-zhen Hong, Bin-bin Fan, Shi-cong Wang, Wen-Hsien Liu

Academic Exploration

Organic Integration of Traditional Chinese and Western Medicines—Future of Clinical Practice Guidelines of Integrated Traditional Chinese and Western Medicines

Ying-lan Xie, Fei Han, Ying-hui Jin, Yan-bing Ding, Jing Guo, Dong-xiao Ji, Teng Zhang, Xiao-min Chen, Hong-cai Shang

Herbal and Botanical Review

Chemical Composition, Pharmacological Effects and Clinical Applications of Cinobufacini

Qian Zuo, Ding-qiao Xu, Shi-jun Yue, Rui-jia Fu, Yu-ping Tang