Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 2/2024

Inhalt (10 Artikel)

Original Article

No Incidence of Liver Cancer Was Observed in A Retrospective Study of Patients with Aristolochic Acid Nephropathy

Tao Su, Zhi-e Fang, Yu-ming Guo, Chun-yu Wang, Jia-bo Wang, Dong Ji, Zhao-fang Bai, Li Yang, Xiao-he Xiao

Original Article

Efficacy and Safety of Huashi Baidu Granules in Treating Patients with SARS-CoV-2 Omicron Variant: A Single-Center Retrospective Cohort Study

Cai-yu Chen, Wen Zhang, Xiang-ru Xu, Yu-ting Pu, Ya-dan Tu, Wei Peng, Xuan Yao, Shuang Zhou, Bang-jiang Fang

Original Article

Pien Tze Huang Inhibits Migration and Invasion of Hepatocellular Carcinoma Cells by Repressing PDGFRB/YAP/CCN2 Axis Activity

Zhi-yi Luo, Qi Tian, Niang-mei Cheng, Wen-han Liu, Ye Yang, Wei Chen, Xiang-zhi Zhang, Xiao-yuan Zheng, Ming-sheng Chen, Qiu-yu Zhuang, Bi-xing Zhao, Cong-sheng Liu, Xiao-long Liu, Qin Li, Ying-chao Wang

Original Article

Clean-DM1, a Korean Polyherbal Formula, Improves High Fat Diet-Induced Diabetic Symptoms in Mice by Regulating IRS/PI3K/AKT and AMPK Expressions in Pancreas and Liver Tissues

Piao Wang, Yi Liu, Seok Yong Kang, Chenzi Lyu, Xiang Han, Tianjun Ho, Kyung Jae Lee, Xianglong Meng, Yong-Ki Park, Hyo Won Jung

Original Article

Huangqin Decoction Delays Progress of Colitis-Associated Carcinogenesis by Regulating Nrf2/HO-1 Antioxidant Signal Pathway in Mice

Li-mei Gu, He-zhong Li, Lei Gao, Hui Li, Lan-fu Wei, Cheng-yu Pan, Ke-xuan Wu, Yao-zhou Tian

Original Article

Berberine Enhances Intestinal Mucosal Barrier Function by Promoting Vitamin D Receptor Activity

Yong-quan Huang, Jia-lin Liu, Geng-xin Chen, Dan-ting Shen, Wang Zhu, Xin-lin Chen, Feng-bin Liu, Qiu-ke Hou

Acupuncture Research

Electroacupuncture at Sensitized Acupoints Relieves Somatic Referred Pain in Colitis Rats by Inhibiting Sympathetic-Sensory Coupling to Interfere with 5-HT Signaling Pathway

Ying Yang, Jin-yu Qu, Hua Guo, Hai-ying Zhou, Xia Ruan, Ying-chun Peng, Xue-fang Shen, Jin Xiong, Yi-li Wang

New Technique for Chinese Medicine

Classifying Chinese Medicine Constitution Using Multimodal Deep-Learning Model

Tian-yu Gu, Zhuang-zhi Yan, Jie-hui Jiang

Review

Molecular Mechanism of Polysaccharides Extracted from Chinese Medicine Targeting Gut Microbiota for Promoting Health

Wen-xiao Zhao, Tong Wang, Ya-nan Zhang, Qian Chen, Yuan Wang, Yan-qing Xing, Jun Zheng, Chen-chen Duan, Li-jun Chen, Hai-jun Zhao, Shi-jun Wang