Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 11/2023

Inhalt (10 Artikel)

Original Article

Efficacy of Chinese Herbal Medicines on Pregnancy Outcomes in Patients with Endometriosis in Long-Term Management: A Multicenter Retrospective Cohort Study

Xin-chun Yang, Yong Liu, Wei-wei Sun, Guang Shi, Ying Wu, Cai Xu, Qing-wei Meng, Zeng-ping Hao, Qian Han, Rui-hua Zhao

Original Article

Effects of Heliotropium indicum L. on Uterine Involution and Its Underlying Mechanisms: an in vivo and in vitro Study

Sayah Ongsricharoenbhorn, Pakanit Kupittayanant, Kanjana Thumanu, Griangsak Eumkeb, Suthida Chanlun, Pittaya Papirom, Susan Wray, Sajeera Kupittayanant

Original Article

Inhibitory Effect of Jinkui Shenqi Pills on Glucocorticoid-Enhanced Axial Length Elongation in Experimentally Myopic Guinea Pigs

Qian Jiang, Wen-jun Jiang, Cheng-xiu Yang, Rui-xue Zhang, Wei Sun, Da-dong Guo, Jiang-feng Wu, Bin Guo, Xing-rong Wang, Hong-sheng Bi

Original Article

Radix Scrophulariae Extracts Exert Effect on Hyperthyroidism via MST1/Hippo Signaling Pathway

Ning Zhang, Tao Ye, Xu Lu, Zi-hui Li, Ling Li

Evidence-Based Integrative Medicine

Pregnancy Benefit of Acupuncture on in vitro Fertilization: A Systematic Review and Meta-Analysis

Hao-ran Zhang, Cheng Zhang, Pei-hong Ma, Cheng-yi Sun, Chong-yang Sun, Xiao-yu Liu, Zhen-qing Pu, Yu-han Lin, Bao-yan Liu, Cun-zhi Liu, Shi-yan Yan

Review

Advances in Phytochemistry and Modern Pharmacology of Saposhnikovia Divaricata (Turcz.) Schischk

Jun-wen Gao, Yang Zhan, Yun-he Wang, Shu-jie Zhao, Zhong-ming Han

Review

Application and Effectiveness of Chinese Medicine in Regulating Immune Checkpoint Pathways

Luo-jie Xiong, Yue-feng Tian, Chun-tao Zhai, Wei Li