Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 3/2024

Inhalt (10 Artikel)

Original Article

Effect and Safety of Herbal Medicine Foot Baths in Patients with Diabetic Peripheral Neuropathy: A Multicenter Double-Blind Randomized Controlled Trial

Hao-yue Huang, Yu-ping Lin, Hua Wei, Yu Fu, Yue-hong Zhou, Zhao-hui Fang, Xiao-tang Qiu, Mei Wang, Qing-bo Li, Shan-shan Li, Shi-dong Wang, Fang Dai, Zhen-jie Liu, Ling Zhao, Jian-xuan Wen, Li-yan Wu, Hui-yan Zeng, Jin-ming Zhang, Qi-yun Lu, Liu He, Wei Song, Lu Sun, Lu-lu Luo, Jia-li He, Wen-wen Xie, Qing-shun Liang, Yuan Huang, Sheng-ling Zhu, Jie-er Long, Zhi-juan Gao, Ze-huai Wen, Chun-ji Li, Wen-wei Ouyang, Geng Li, Ming-hui Wu, An-xiang Li, Jin-zhu Huang, Sanjoy K. Paul, Xian-yu Tang, Guan-jie Fan

Original Article

Noninvasive Diagnostic Technique for Nonalcoholic Fatty Liver Disease Based on Features of Tongue Images

Rong-rui Wang, Jia-liang Chen, Shao-jie Duan, Ying-xi Lu, Ping Chen, Yuan-chen Zhou, Shu-kun Yao

Original Article

Inflammatory and Immunomodulatory Effects of Tripterygium wilfordii Multiglycoside in Mouse Models of Psoriasis Keratinocytes

Shuo Zhang, Hong-jin Li, Chun-mei Yang, Liu Liu, Xiao-ying Sun, Jiao Wang, Si-ting Chen, Yi Lu, Man-qi Hu, Ge Yan, Ya-qiong Zhou, Xiao Miao, Xin Li, Bin Li

Original Article

Fangji Fuling Decoction Alleviates Sepsis by Blocking MAPK14/FOXO3A Signaling Pathway

Yi Wang, Ming-qi Chen, Lin-feng Dai, Hai-dong Zhang, Xing Wang

Original Article

Protective Effects of Danmu Extract Syrup on Acute Lung Injury Induced by Lipopolysaccharide in Mice through Endothelial Barrier Repair

Han Xu, Si-cong Xu, Li-yan Li, Yu-huang Wu, Yin-feng Tan, Long Chen, Pei Liu, Chang-fu Liang, Xiao-ning He, Yong-hui Li

Acupuncture Research

Electroacupuncture Promotes Functional Recovery after Facial Nerve Injury in Rats by Regulating Autophagy via GDNF and PI3K/mTOR Signaling Pathway

Jun-peng Yao, Xiu-mei Feng, Lu Wang, Yan-qiu Li, Zi-yue Zhu, Xiang-yun Yan, Yu-qing Yang, Ying Li, Wei Zhang

Evidence-Based Integrative Medicine

Factors and Their Impact on Treatment Effect of Acupuncture in Different Outcomes: A Meta-Regression of Acupuncture Randomized Controlled Trials

Wen-cui Xiu, Wei-juan Gang, Qi Zhou, Lan-jun Shi, Xiang-yu Hu, Tian-yu Ming, Zhen Luo, Yu-qing Zhang, Xiang-hong Jing

New Technique for Chinese Medicine

Knowledge Graph Enhanced Transformers for Diagnosis Generation of Chinese Medicine

Xin-yu Wang, Tao Yang, Xiao-yuan Gao, Kong-fa Hu

Review

Research Advance of Chinese Medicine in Treating Atherosclerosis: Focus on Lipoprotein-Associated Phospholipase A2

Lu-ming Wang, Wen-lan Zhang, Nuan Lyu, Yan-rong Suo, Lin Yang, Bin Yu, Xi-juan Jiang