Skip to main content

Chinese Journal of Integrative Medicine

Ausgabe 9/2023

Inhalt (11 Artikel)

Original Article

Efficacy of Biejiajian Pill on Intestinal Microbiota in Patients with Hepatitis B Cirrhosis/Liver Fibrosis: A Randomized Double-Blind Controlled Trial

Xin Chi, Dan-ying Cheng, Xiu Sun, Shun-ai Liu, Rong-bing Wang, Qin Chen, Hui-chun Xing

Original Article

Buyang Huanwu Decoction Ameliorates Damage of Erectile Tissue and Function Following Bilateral Cavernous Nerve Injury

Miao-yong Ye, Fan Zhao, Ke Ma, Li-juan Yao, Kang Zhou, Jian-xiong Ma, Bo-dong Lyu, Zeng-bao Xu

Original Article

Emodin Ameliorates High Glucose-Induced Podocyte Apoptosis via Regulating AMPK/mTOR-Mediated Autophagy Signaling Pathway

Hong Liu, Wei-dong Chen, Yang-lin Hu, Wen-qiang Yang, Tao-tao Hu, Huan-lan Wang, Yan-min Zhang

Original Article

Zhizhu Decoction Alleviates Intestinal Barrier Damage via Regulating SIRT1/FoxO1 Signaling Pathway in Slow Transit Constipation Model Mice

Yong Wen, Yu Zhan, Shi-yu Tang, Fang Liu, Qiu-xiao Wang, Peng-fei Kong, Xue-gui Tang

Original Article

Radix Panacis quinquefolii Extract Ameliorates Inflammatory Bowel Disease through Inhibiting Inflammation

Xi-xin Wang, Hong-yuan Zou, Yong-na Cao, Xuan-ming Zhang, Meng Sun, Peng-fei Tu, Ke-chun Liu, Yun Zhang

Clinical Experience

Comparing Arsenic-Containing Qinghuang Powder and Low-Intensity Chemotherapy in Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia

Yu-he Wu, Hai-yan Xiao, Ri-cheng Quan, Xu-dong Tang, Wei-yi Liu, Yan Lyu, Zhuo Chen, Chi Liu, Xiao-mei Hu

Data Mining Research

Mechanisms of Chinese Medicine in Gastroesophageal Reflux Disease Treatment: Data Mining and Systematic Pharmacology Study

Hao-yu Chen, Qi Li, Ping-ping Zhou, Tian-xiao Yang, Shao-wei Liu, Teng-fei Zhang, Zhen Cui, Jing-jing Lyu, Yan-gang Wang

Review

Mechanism of Acupuncture and Moxibustion on Promoting Mucosal Healing in Ulcerative Colitis

Han Li, Xiao-feng Ye, Yang-shuai Su, Wei He, Jian-bin Zhang, Qi Zhang, Li-bin Zhan, Xiang-hong Jing

Review

Qishen Yiqi Dripping Pills for Cardiovascular Diseases: Effects and Mechanisms

Chun-miao Lu, Yu-song Yang, Yan-min Lu, Ya-ping Zhu, Ao Zhang, Shi-chao Lyu, Jun-ping Zhang