Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 6/2020

Ausgabe 6/2020

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

02.05.2020 | COVID-19 | Hot Topic | Ausgabe 6/2020 Zur Zeit gratis

Traditional Chinese and Western Medicines Jointly Beat COVID-19 Pandemic

Guang-chao Qing, Hong Zhang, Yang Bai, Yang Luo

01.06.2020 | Feature Article | Ausgabe 6/2020

Botanical Therapeutics for Parkinson’s Disease

Wen-wei Li

14.04.2020 | Original Article | Ausgabe 6/2020

Clinical Efficacy and Transcriptomic Analysis of Congrong Shujing Granules (苁蓉舒痉颗粒) in Patients with Parkinson’s Disease and Syndrome of Shen (Kidney) Essence Deficiency

Shi-ya Chen, Shao-jian Xiao, You-ning Lin, Xi-yu Li, Qian Xu, Sha-sha Yang, Lian-hong Huang, Jing Cai

02.05.2020 | Original Article | Ausgabe 6/2020

Effect and Safety of Hydroxysafflor Yellow A for Injection in Patients with Acute Ischemic Stroke of Blood Stasis Syndrome: A Phase II, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Multiple-Dose, Active-Controlled Clinical Trial

Ming-zhe Hu, Zi-yi Zhou, Zhong-yu Zhou, Hui Lu, Min Gao, Long-min Liu, Hai-qing Song, An-ji Lin, Qing-ming Wu, Hong-fei Zhou, Lei Li, Xia Wang, Ye-feng Cai

27.08.2019 | Original Article | Ausgabe 6/2020

Syndrome Differentiation of Chinese Medicine in Mars 500 Long-Term Closed Environment

Hong-zhi Shi, Quan-chun Fan, Gui-e Bai, Jian-yi Gao, Jun-lian Liu, Tao Mi, Shuang Zhao, Yu Liu, Li-guo Guo, Dong Xu, Yong-zhi Li, Kai-xian Chen

01.04.2020 | Original Article | Ausgabe 6/2020

Sedative and Hypnotic Effects and Transcriptome Analysis of Polygala tenuifolia in Aged Insomnia Rats

Xiao-juan Ren, Guan-ying Wang, Xing-ping Zhang, Qing-quan Wang, Zhi-peng Peng

01.06.2020 | Original Article | Ausgabe 6/2020

Xuefu Zhuyu Oral Liquid (血府逐瘀口服液) Prevents Apoptosis of Ischemic Myocardium Cells in Rats by Regulating SIRT1 and Its Pathway-Related Genes

Meng-qian Chen, Kui-wu Yao, Zhang-jing Liu, Xiao-xiao Feng, Ye Xiao

13.07.2019 | Original Article | Ausgabe 6/2020

Changes in Cold and Hot Syndrome and Gastrointestinal Bacterial Community Structure in Mice by Intervention with Food of Different Nature

Zhang-cheng Liang, Wei-xin Li, Zhi-gang He, Xiao-zi Lin, Xiang-yun Ren, Xiao-jie Lin

14.04.2020 | Acupuncture Research | Ausgabe 6/2020

Effect of Thick-Needle Therapy in Patients with Bell’s Palsy at Recovery Stage: A Multi-center Randomized Controlled Trial

Bin-yan Yu, Yan-ping Wang, Hong-cai Shang, Li-ying Wang, Yi-jia Wan, Chen Zhao, Li-hua Xuan

01.06.2020 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 6/2020

Yogurt Intake Reduces All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality: A Meta-Analysis of Eight Prospective Cohort Studies

Xiang Gao, Hai-yi Jia, Guo-chong Chen, Cheng-yue Li, Mo Hao

14.04.2020 | Academic Exploration | Ausgabe 6/2020

MAO Ze-dong’s View on Traditional Chinese Medicine and Its Modern Significance

En-chang Li

21.04.2020 | Review | Ausgabe 6/2020

Mechanisms of Electroacupuncture on Alzheimer’s Disease: A Review of Animal Studies

Yang-yang Song, Wen-tao Xu, Xin-chang Zhang, Guang-xia Ni

Aktuelle Ausgaben