Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 3/2021

Ausgabe 3/2021

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

09.01.2021 | Regulation and Guideline | Ausgabe 3/2021

Chinese Expert Consensus on Clinical Application of Oral Ginkgo biloba Preparations (2020)

Ke-ji Chen, Chinese Association of Integrative Medicine, Chinese Medical Doctor Association, National Clinical Research Center for Chinese Medicine Cardiology, Cardiovascular Disease Working Group, Encephalopathy Disease Working Group, China Center for Evidence-Based Chinese Medicine

01.04.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2021

Effectiveness and Safety of Umbilicus Treatment with Modified Dinggui Powder (加味丁桂散) in Patients with Chronic Nonbacterial Prostatitis: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial

Hai Huang, Min-jie Zhou, Ke-xie Wang, Chao Yu, Yu-hang Wang, Jun Ji, Wen Pan, Jian Ying, Ling Zhao

22.06.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2021

Essential Oil from Citrus aurantium Alleviates Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography: A Single-Blind, Randomized Controlled Trial

Khalil Moradi, Hossein Ashtarian, Nicholas Yakubu Danzima, Hamid Saeedi, Behrouz Bijan, Farzaneh Akbari, Mohammad Mehdi Mohammadi

09.01.2021 | Original Article | Ausgabe 3/2021

Jiaotai Pill (交泰丸) Alleviates Insomnia through Regulating Monoamine and Organic Cation Transporters in Rats

Zhi-hui Li, Peng-kai Ma, Yun-fang Huang, Zhe Zhang, Wei Zheng, Jian-hua Chen, Chang-e Guo, Ning Chen, Xin-ning Bi, Yu-jie Zhang

07.05.2019 | Original Article | Ausgabe 3/2021

Radix Kansui Stir-Fried with Vinegar Reduces Radix Kansui-Related Hepatotoxicity in Mice via Mitochondrial Pathway

Bei-hua Bao, Xiao-jing Yan, Yu-dan Cao, Wei-feng Yao, Fang-fang Cheng, Pei-dong Chen, Ming-qiu Shan, Li Zhang, An-wei Ding

01.04.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2021

Effect of Modified Xijiao Dihuang Decoction (加味犀角地黄汤) on Intestinal Flora and Th17/Treg in Rats with Radiation Enteritis

Yu-guo Wang, Yue Gao, Jian Feng, Yong-qi Dou

27.07.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2021

Shenling Baizhu Powder (参苓白术散) Ameliorates Pi (Spleen)-Deficiency-Induced Functional Diarrhea in Rats

Yi Xiao, Kui Zhang, Si-yu Zhu, Xiang-liang Deng, Xiao-yin Chen, Nan-lin Fu, Jia Chen

17.10.2018 | Original Article | Ausgabe 3/2021

San-Ao Decoction (三拗汤) Regulates Urine Volume on Bronchial Asthma Model Mice

Min Wang, Yan Sun, Shu-jing Zhang, Yu-shan Gao, Ya-nan Wei, Peng-na Zhao, Miao Liu, Jia-min Yang, Feng-jie Zheng, Hong Xu, Yu-hang Li

01.03.2021 | Acupuncture Research | Ausgabe 3/2021

Effect of Acupuncture on Ovary Morphology and Function in DHEA-Induced Polycystic Ovary Syndrome Model Rats

Dan Li, Peng Bai, Jin-yang Wu, Min Xie, Rui-zhen Zhao, Zhong-peng Wang, Xiao-han Qi

07.03.2020 | Case Report | Ausgabe 3/2021

Chinese Medicine Treatment of Refractory Ascites with Pleural Effusion Caused by Alcoholic Liver Disease: A Case Report

Hong-liang Liu, Ji-li Yuan, Jing-bo Xue, Cheng-hai Liu

09.09.2019 | Review | Ausgabe 3/2021

Ethnopharmacology, Phytochemistry, Pharmacology, Toxicology and Clinical Applications of Radix Astragali

Chun-hong Zhang, Xiao Yang, Jing-ran Wei, Na-mu-han Chen, Jian-ping Xu, Ya-qiong Bi, Min Yang, Xue Gong, Zi-yan Li, Kai Ren, Qi-heng Han, Lei Zhang, Xue Li, Ming-yue Ji, Cong-cong Wang, Min-hui Li

Aktuelle Ausgaben